Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na korzystanie z usługi Reintegracji społeczno-zawodowej.

Zapraszamy do skorzystania z reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie

Usługa dla osób:

1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

4) osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich odstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

CIS świadczy usługi:

📌Reintegracja społeczna ze specjalistami i zawodowa w warsztacie gastronomicznym oraz ogrodniczo-porządkowy,

📌Uczestnictwo w CIS to realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego

📌Z tytułu uczestnictwa, uczestnicy CIS otrzymują świadczenie integracyjne wynoszące 120% zasiłku dla bezrobotnych

📌Centrum, w ramach reintegracji zawodowej oraz Społecznej wspiera uczestników w rozwiązywaniu problemów, z którymi się borykają.

Dofinansowanie projektu Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

Skip to content