Za Życiem

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).

Jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – w wysokości 4000 zł

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).

2.Rozporządzenie z dnia 21 grudnia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz.U. 2016, poz. 2234).

Jednorazowe świadczenie przysługuje w związku z urodzeniem żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Świadczenie w wysokości 4 000 zł przysługuje niezależnie od dochodu:

1.matce lub ojcu dziecka;

2.opiekunowi prawnemu dziecka;

3.opiekunowi faktycznemu dziecka.

Warunki przyznania jednorazowego świadczenia:

1. Złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka;

2. Posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę – wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza z II stopniem specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii zatrudnionego w przychodni mająca umowę z NFZ.

3. Posiadanie zaświadczenia potwierdzającego fakt przebywania matki pod opieką lekarska od 10 tygodnia ciąży ( zgodnie z wzorem umieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku – Dz.U. 2010, poz. 1234).

Ważne!

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, gdy:

1. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich;

2. Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;

3. Dziecko urodziło się martwe;

4. Na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub o podobnym do niego charakterze za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej;

5. Wniosek złożony jest po terminie tj. po upływie 12 miesięcy od urodzenia żywego dziecka.

 

Skip to content