Edukacja zdrowotna i obywatelska w szkołach

REALIZATOR:

Fundacja Trzecia Przestrzeń – na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków
Adres e-mail: lkr.czarnkow@imd.org.pl
Numer telefonu: 600 294 654

MIEJSCE REALIZACJI:

Szkoły podstawowe w Gminie Czarnków

Z USŁUGI MOGĄ SKORZYSTAĆ:

Uczniowie szkół podstawowych w Gminie Czarnków

ZAKRES USŁUGI:

Archipelag Skarbów®

Dwie realizacje programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów® dla uczniów klas 8 i/lub 7 szkoły podstawowej oraz ich nauczycieli i rodziców

Jeden program Archipelag Skarbów obejmuje:
– Dwudniowe warsztaty dla młodzieży (8 godzin dydaktycznych)
– Spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów uczestniczących w programie (1 godzina dydaktyczna)
– Spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli (2 godziny dydaktyczne)
Archipelag Skarbów® jest programem rekomendowanym, adresowanym do młodzieży w wieku 14-16 lat, zawierającym elementy profilaktyki uniwersalnej (wzmacnia i promuje pozytywne postawy i
zachowania prozdrowotne) oraz selektywnej (zachęca i motywuje do zmiany postaw i unikania zachowań ryzykownych).. Uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii oraz do czekania z kontaktami seksualnymi aż do dorosłości.

Jednocześnie Archipelag Skarbów® jest programem profilaktyki zintegrowanej. Oznacza to, że:
– Bazuje na pozytywnych aspiracjach życiowych młodzieży, jej pragnieniach i marzeniach
dotyczących budowania szczęśliwych relacji, czy rozwijaniu swoich pasji.
– Ma udowodnione badaniami efekty w przeciwdziałaniu uzależnieniom behawioralnym, przemocy, seksualizacji i korzystaniu z pornografii, a oprócz tego skutecznie przeciwdziała ryzykownym zachowaniom w różnych obszarach problemowych jednocześnie korzysta z systemowego podejścia do profilaktyki, obejmując działaniami młodzież, rodziców
i nauczycieli.

 

CUDER®

Dwie realizacje programu profilaktyki zintegrowanej CUDER® dla uczniów klas 6 i/lub 7 szkoły podstawowej
 

Jeden program CUDER® obejmuje:
– Jednodniowe warsztaty dla młodzieży (3 godziny dydaktyczne)
– Spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów uczestniczących w programie (1 godzina dydaktyczna)
– Spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli (2 godziny dydaktyczne)

Dla młodzieży nieco młodszej, wchodzącej dopiero w okres dojrzewania, proponowany jest program oparty na grupowej grze profilaktycznej CUDER®, który wprowadza młode osoby w refleksję nad
kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi znaczenia i wartości bycia człowiekiem – osobą, celowości i sensu życia oraz umiejętnego zarządzania swoim rozwojem – wewnętrzną integracją i równomiernym
rozwojem (poczuciem tożsamości i sprawczości) w pięciu kluczowych sferach: ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji. Program, jako program profilaktyki uniwersalnej i jednocześnie zintegrowanej jest kompatybilny z programem Archipelag Skarbów®. Tworzy wraz z nim podwaliny uniwersalnego systemu wspomagającego wychowanie, obejmującego swym oddziaływaniem i wspierającego trzy najważniejsze środowiska wychowawcze młodego człowieka: rodzinę, szkołę oraz szersze otoczenie społeczne (instytucje i organizacje działające na rzecz młodzieży, pozytywne relacje i grupy rówieśnicze). W zależności od zapotrzebowania i zdiagnozowania problemów wychowawczych najczęściej występujących w danej szkole, program może być realizowany w dwóch podstawowych wariantach, nastawionych w szczególności na: 1) profilaktykę uzależnień behawioralnych (od nowoczesnych technologii i urządzeń elektronicznych) lub 2) profilaktykę uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy itp.).

Skorzystaj z naszej usługi

Szczegółowych informacji dotyczących warunków korzystania z usługi udzielają:

– Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie

pod numerem tel. 067 253 02 91 w godz. od 7.30 do 15.30

– Fundacja Trzecia Przestrzeń – na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

Adres e-mail: lkr.czarnkow@imd.org.pl

Numer telefonu: 600 294 654

Skip to content