Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Procedura „Niebieskiej Karty”
Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia
przemocy w rodzinie.

- jednostek pomocy społecznej

- komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

- policji

- oświaty

- ochrony zdrowia

Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą !!!

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

Formularz „Niebieska Karta – A”

wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli w.w. podmiotów

Formularz „Niebieska Karta – B”

jest przekazywany ofiarom przemocy w rodzinie; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia)

Formularz „Niebieska Karta – C”

wypełnia się go jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania

Formularz „Niebieska Karta – D”

wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

POJĘCIE PRZEMOCY W RODZINIE


Kiedy mówimy o przemocy w rodzinie?

Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia  i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?

Przez członków rodziny  należy rozumieć wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę przysposobioną i jej małżonka, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu i gospodarstwie domowym.

Formy przemocy w rodzinie:

  • przemoc fizyczna – to m.in. popychanie, kopanie, bicie, policzkowanie, duszenie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielenie koniecznej pomocy
  • przemoc psychiczna – to m.in. wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, zawstydzanie, wyśmiewanie, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia
  • przemoc seksualna – to m.in. wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, krytyka zachowań seksualnych
  • przemoc ekonomiczna – to m.in. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia zarobkowej pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNMY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi oraz prokuratury. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC NA TERENIE GMINY CZARNKÓW:

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

ul. Rybaki 3,
64 - 700 Czarnków

tel. 067/ 253 02 91,
067/ 255 05 80

e-mail: gops.czarnkow@op.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie

ul. Rybaki 3,
64 - 700 Czarnków

tel. 067/ 253 02 91,
067/ 255 05 80

e-mail: gops.czarnkow@op.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

ul Mickiewicza 50,
64 - 980 Trzcianka

tel. 067/ 253 01 60

e-mail: pcpr@trzcianka.pl

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
ul. Kościuszki 89,
64 - 700 Czarnków

tel: 067/ 352 82 11
e-mail: dyzurny.czarnkow@po.policja.gov.pl

Sąd Rejonowy w Trzciance

ul. Staszica 1,
64 -980 Trzcianka

tel. 067/ 216 20 02

Prokuratura Rejonowa w Trzciance

ul. Grunwaldzka 8,
64 - 980 Trzcianka

tel. 067/ 216 89 20

e-mail: administracja@trzcianka.sr.gov.pl

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnkowie

Ul. Rybaki 3,
64 - 700 Czarnków

tel. 067/ 255 22 27 – sekretariat Urzędu Gminy

Gminny Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie

os. Parkowe 10

tel. 067/ 255 56 08

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC NA TERENIE POLSKI:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile
ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła
tel./67/ 349-09-69, 349-09-70
sowpila@o2.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Infolinia: 800 12 00 02
Policyjny telefon zaufania – „Zatrzymaj przemoc”
Infolinia: 800 12 01 48

Policyjny telefon alarmowy: 112 lub 997

Infolinia AA:
801 033 242

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PAPRA)
Tel. 022/ 250 63 25

Skip to content