Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny – świadczenie pieniężne mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, uzależniony od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę:

-kryterium dochodowe – 674,00zł;
-kryterium dochodowe dla rodziny, gdzie członkiem jest niepełnosprawne dziecko – 764,00zł

Wysokość zasiłku rodzinnego – od m-ca listopada 2016r.:

-na dziecko do ukończenia 5 roku życia: 95,00 zł;  
-na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia: 124,00 zł;  
-na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia: 135,00 zł;  

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany w wysokości 1 000,00 zł na nowonarodzone dziecko

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacany w wysokości 400,00 zł na dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - wypłacany w wysokości 193,00 zł na dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacany w wysokości;

-na dziecko do 5 roku życia – 90,00 zł;
-na dziecko powyżej 5 roku życia –110,00 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu rozpoczęcia roku szkolonego wypłacany w wysokości 100,00 zł na uczące się dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkiwania ucznia w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat) - wypłacany w wysokości 113,00 zł na uczące się dziecko, które zamieszkuje w internacie.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu ucznia do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacany w wysokości 69,00 zł na uczące się dziecko, które dojeżdża do szkoły.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - wypłacany w wysokości 100,00 zł na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie.

„Złotówka za złotówkę”

przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych nie oznacza utraty tych świadczeń. Przekroczenie progu dochodowego o złotówkę, 20 zł, 30 zł, oznacza pomniejszanie wysokości zasiłku rodzinnego. Minimalne świadczenie wypłacane według nowych zasad wynosi 20 zł. Dla przykładu – jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a uprawniona jest do zasiłku i dodatków  w wysokości 400 zł, to od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, że tej rodzinie zasiłek rodzinny z dodatkami przysługuje w kwocie 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, rodzina już by nie otrzymała tego świadczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z
konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej
egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
4) Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia
legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł  miesięcznie (niezależnie od dochodu). Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne

przyznawane niezależnie od dochodu osobom, które rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia
w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem w wysokości 1971 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017, poz. 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a
także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest uzależnione od kryterium dochodowego, przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 764,00 zł. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł (od października 2018r.) miesięcznie.


Świadczenie rodzicielskie

przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków (5 i więcej) ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Skip to content