Wielkopolska Karta Rodziny

Gmina Czarnków przystąpila do Programu Wielkopolska Karta Rodziny.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, bez względu na posiadany dochód.

Karta jest przyznawana na następujące okresy:

 – rodzicowi  – na czas nieokreślony,

– dziecku do ukończenia 18 roku życia,

– dziecku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole,

– dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności powyżej 18 roku życia na okres ważności orzeczenia,

– dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

– osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka do 25 roku życia w przypadku gdzie dziecko się uczy w szkole,

– cudzoziemcom, na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Program obejmuje system ulg i uprawnień oferowanych dla rodzin wielodzietnych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Rodzina posiadająca Wielkopolską Kartę Rodziny nie traci uprawnień do korzystania z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Wykaz Partnerów – miejsc, gdzie honorowane są Karty dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pod adresem:

https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, pok. nr 4 (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej ROPS: https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/ 

Skip to content