Działania w CIS

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków od 1 czerwca tego roku wielu grupom społecznym w gminie oferuje różnorodne usługi. Jedną z nich jest reintegracja społeczno – zawodowa. Jest ona realizowana w Centrum Integracji Społecznej, które od lat prowadzi Fundacja Gębiczyn. Na zlecenie CUS, Fundacja od 1 sierpnia realizuje program zatrudnienia socjalnego dla ośmiorga mieszkańców gminy Czarnków.
Po spełnieniu wymogów formalnych i podpisaniu Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego rozpoczęły się zajęcia. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach z pracownikiem socjalnym oraz psychologiem. Aktualnie w CIS jest realizowany jeden warsztat kształcący w obszarze pielęgnacji zieleni oraz innych prac porządkowo – gospodarczych. Obecnie w programie reintegracji uczestniczy ośmioro mieszkańców gminy Czarnków. W ramach zajęć uczą się nowych umiejętności społecznych, prowadzone są zajęcia z pracownikiem socjalnym, psychologiem. Podstawowym zadaniem zajęć w CIS jest nauka
nowego zawodu, który pozwoli bez przeszkód podjąć pracę i być samodzielnym. W minionym tygodniu uczestnicy mieli również okazję przygotować salę i poczęstunek dla pracowników Nadleśnictwa Sarbia. Uczestnicy mają zapewniony dojazd na zajęcia, posiłek, materiały do zajęć.
Podczas reintegracji dąży się do:
1)kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych;
2)nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
3)naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
4)uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanym budżetem.
Program reintegracji społeczno-zawodowej w CIS trwa 12 miesięcy.

Skip to content