Loga partnerów projektu

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków/Gmina Czarnków w trosce o Seniorów i ich otoczenie

               Z dumą informujemy, że w dniu 29 maja 2024 r., zawarliśmy umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu / Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z siedzibą w Poznaniu o powierzenie Grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowana w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Grant przeznaczony jest na realizację przez Grantobiorcę – Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków, następujących zadań (działań grantowych):

 – uruchomienie funkcji koordynatora usług w obszarze wsparcia osób starszych w gminie Czarnków, w okresie od 01 czerwca 2024 roku do 30 czerwca 2026 roku: opieką koordynatorów zostanie objętych 71 osób 60+, które zostaną zaopatrzone w opaski medyczne;

 – utworzenie Centrum Wsparcia Seniora w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków – jako miejsca koordynacji i możliwości świadczenia w tym samym czasie usług dla 2 osób starszych w gminie, w okresie od 01 czerwca 2024 roku do 30 czerwca 2026 roku: wsparcie informacyjne;

 – rozszerzenie katalogu usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez wprowadzenie nowej usługi, dotychczas nierealizowanej, asystenta osoby starszej, w okresie od 01 czerwca 2024 roku do 30 czerwca 2026 roku: opieką asystenta zostanie objęte 50 osób 60+ z terenu naszej Gminy.

Grant realizowany w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” finansowanego ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Skip to content