person in orange long sleeve shirt writing on white paper

Nabór wniosków o dodatek osłonowy

Informujemy, że na terenie Gminy Czarnków obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków, ul. Rybaki 3, telefon: 67 2530291 w.23.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:
– Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
– Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o
świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Spowoduje to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet w sytuacji
przekroczenia kryterium dochodowego, a kwota dodatku do wypłaty będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego określa Minister właściwy do spraw
energii w drodze rozporządzenia.

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy
Kliknij tutaj, aby pobrać zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Kliknij tutaj, aby pobrać wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Wnioski można składać:
– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP adres skrytki (/GOPSCzarnkow/SkrytkaESP);
– papierowo w Centrum Usług Społecznych Czarnków, ul. Rybaki 3, od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30

Termin złożenia wniosku:
W celu uzyskania dodatku osłonowego konieczne jest złożenie wniosku w terminie do dnia 31.10.2022 r.
(wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.

Szczegółowe informacje:
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Skip to content