father, son, walking-2770301.jpg

Rodziny wspierające – ogłoszenie o naborze

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ WESPRZEĆ RODZINĘ PRZEŻYWAJĄCĄ TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków zaprasza do współpracy osoby, które chciałyby zostać rodziną wspierającą dla rodziny, która ma trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania rodzin wspierających określa art. 29 – 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:
• organizowania czasu wolnego dzieciom,
• wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
• pomocy dzieciom w nauce,
• udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
• udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
1. złożyć wniosek w tej sprawie w CUS w Gminie Czarnków (wzór w załączeniu);
2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego CUS w Gminie Czarnków;
3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków;
4. podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Kontakt do osoby zajmującej się rodzinami wspierającymi:
Telefon: 67 2530291 w. 22
e-mail: cus@cus.ugczarnkow.pl

Kliknij tu i pobierz WZÓR wniosku u ustanowienie rodziną wspierającą

Skip to content