office, startup, business-594132.jpg

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz.U. 2023 poz. 571 ze zm.).

Otwarty konkurs ofert jest realizowany i finansowany w ramach  projektu: „Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), Priorytetu 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym, Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

W załączeniu dokumentacja konkursowa:

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Oświadczenie dotyczące przepisów o charakterze sankcyjnym
  3. Wzór oferty
  4. Wzór sprawozdania
  5. Wzór umowy
  6. Wzór umowy powierzenia danych osobowych
  7. Wzór miesięcznego raportu

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

Skip to content