ZARZĄDZENIE DYREKTORA CUS – konkurs ofert na realizację usług społecznych na 2023 rok.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.).

Otwarty konkurs ofert jest realizowany i finansowany w ramach  projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy do składania ofert.

Dokumentacja konkursowa do pobrania

Skip to content